VITALVETO ovratnica za majhne in srednje pse do 20kg - 300dni

PasjaHrana.net

10,90€ 
Z nakupom tega izdelka lahko pridobite 55 - 55 točk zvestobe.

storitvedesktop
programzvestobe

 Ovratnica je težka 30 g in dolga 50 cm. Psu se okoli vratu ohlapno pripne ena ovratnica. Odvečni del ovratnice se odreže. Ovratnice ni treba odstraniti med kopanjem živali. Če se na koži psa pojavijo simptomi draženja, je potrebno ovratnico odstraniti, dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z veterinarjem. Ne uporabljajte za pse, ki so mlajši od osmih tednov in težji od 20 kg. Ovratnico se shranjuje pri sobni temperaturi, v originalni embalaži. Ovratnico se iz embalaže vzame tik pred uporabo. Izrabljeno ovratnico in embalažo je potrebno odstraniti po lokalnih predpisih.Preprečiti je potrebno, da z ovratnico ne pridejo v stik otroci. Preprečiti je potrebno stik s kožo – uporabljati zaščitne rokavice. Po uporabi je potrebno temeljito umiti roke. Za podrobnejše informacije o proizvodu kontaktirajte dobavitelja.
Vsebuje: diazinon

 Pozor: H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju, zaužitju in v stiku s kožo. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P103  Pred uporabo preberite etiketo. P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P272  Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P363  Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P391  Prestreči razlito tekočino. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 


 

Varnostni list


People who bought this product, also bought